" תופעה מדהימה, מסתורית ואמיתית, מתרחשת בחדשי הקיץ, בשדות החקלאיים בעולם ובעיקר באנגליה באזור STONEHENGE. "מעגלי חטה" CROP CIRCLES נחקרים ארבעים שנים באופן מדעי. האם נוצרו מכוח טבעי או על טבעי? האם זו עדות מופלאה של יצור תבוני על אנושי, שמגיעה לכדור הארץ ?" להמשך       לחץ כאן למאמרים בקבלה לחץ כאן

הירשמו לדיוור

שם מלא
אי   מייל

אחת הדרכים לגלות חוק טבע – חלק 4

קישור למאמר הסופי

https://abulafia-thought.com/wp-content/uploads/2014/02/חוק-טבע-מעודכן2.pdf

חלק 4 – מסקנות והבנה חדשה

הכרות עם הפן המתמטי של כ"ב אותיות יסוד – כהכנה לקראת "ברית" לשון (מילה = פה = 85)

להיכל ראשון במטריצה קראתי (מטעמי גימטריה) "מנחתו של הבל", היות ויש בו 37 טורים ו- 37 שורות (הבל = 37) הרבוע הקרוי היכל ראשון, מתחיל בספרה 1 באות א, ומידותיו 37/37, מתגלה כתבנית חזרתית, כפרקטל. ויוצרת היכלות.

אנו דנים בטבלה של צירופי מספרים ולא צירוף אותיות, כמתבקש באמת, לכן, נשמור לעת עתה על זיקה גימטרית ל "הבל" ואל הכוונה האמיתית במשפט "בכורות צאן" (צאן = צרופים, אותיות, נוטריקון) נגיע בהמשך ובמאמר נפרד. וכעת, הבל פה.

מעניין לבדוק מה מספרים המספרים במטריצה זו, כיצד הם מסתדרים ומה היחס ביניהם.

נתבונן שוב ב 22 שורות ראשונות, להלן כמה הארות פרוזאיות בולטות  במילים מכוונות ומובנות לאורך האלכסון (הנקרא כאן דרך, חרבה, יבשה) אנו מוצאים 2 ספירות:  "חסד" "נצח" (סביר להניח שאנו מביטים בקן ימין של עץ החיים, וסמל המנורה המתקבל אכן אמור להיות בדרום, בצד ימין, (מנורת ששת הקנים מרומזת כאן באופן ברור ע"י 6 X "שבת")

"חסד" מופיעה בסוף שורה 17 אות פ, 17 = טוב (ראה לדוגמה "יום בראשית" = 969 בשורה 17–  אור בראשית- דיבור-פ)

"חסד" = 72 (קשורה לשפה, דיבור- דרך הפה, חסד קשורה לטוב, לאור) אור חסדים, ראה פעמיים 207 "אור" בשורה 17

ברית מילה = ברית פה (ברקע: אדם, חפש, צדק, יום, ירא, אברם, שרה, אמת, בן, בת, אור, ובין השאר גם "קול" = 136)

שינוי באופי המספרים חל באותיות ר, ש, ת (שלשת דורות אחרונים, האבות: אברהם יצחק ויעקב, דור 20, 21 ו 22 מאדם)

image

נביט עתה בשטח כ"ב האותיות, 22 מספרים ראשונים, 22 שורות וטורים בהיכל ראשון (ראה- רבוע 22/22 מודגש בירוק)

באותיות ר,ש,ת, כלומר בשורות 20, 21 ו – 22, מתחילים להתממש מספרים מיוחדים תלת ספרתיים בעלי ספרה זהה, 111, 222 או 333 וכו עד 999

נתבונן במבנן התלת מימדי: ובתבליט המתקבל בפינת הרבוע הירוק 22/22 במפגש שורות וטורים 20, 21, 22

במרכז "דמת" (עמוד ירוק בגובה 444) סוף שורה 21 (אות ש) בה מילים נוספות: רלא, שבעת, גבורה, חסד, פנים, ארצו. לפני "דמת" נצבים 2 עמודי "שבת" (בצהוב) סוף שורה 20, אות ר (בשורה זו נמצא גם "ישראל" "משה" מודגשים באיור)

שורת אות ת מסתיימת "אלף" (ולאורכה מילים כגון: נברא, יהוה, אשה, אמת, לאה) היכל "אלף" מבטא שלמות 22 אותיות

image

image

image

image

22 אותיות + 5 אותיות סופיות, יוצרות שטח גדול יותר 27/27 המכיל בתוכו "קול" 136 מספרים מסוג אחר, (משולש מרכזי) וכבר נראית חומה בצורה מעמודי "שלג" מוגנת ע"י עמודי "שבת" ובמרכז "דמת" ומאחריה "אלף"… ומאחרי "קול" מסתתר מעין ארון עדים, ובדרך תחנות והיכלות נוספים. מעניין שגם זווית השמש המתקבלת מאלף לקצות החומה, קיימת במציאות.

מבט על "קול" 136 מספרים מיוחדים במיקומם ובמידתם, נחשפים מנקודת המרכז לצדדים (ולא לפי סדר הופעתם בחשבון)

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

בתום 27 שורות האותיות, מאחרי חומות גבוהות ובצורות שוב מתגלה מס 1 (ורוד) כמו 3 ימים של "פסח" 148 "נצח"

בסוף שורה 28 מתהוה ארון עדות/עדים (13 רבועים בחום-כתום תוחמים 2 קצות רבוע בתחתית הטבלה, 2 מהם בפנים)

אחד = 13

"דמת" (עמוד ירוק בגובה 444) מתגלה בפעם השניה, שוב על ציר- האלכסון, ובסוף שורה 30 אות ל (בתוך ארון עדות)

למד = 74 = עד

אם כך, הגיוני לחשוב שאדם "דמת" הוא עצמו "עד" לקיום האלהים (אדם וחוה נבראו ב"דמת", זכר ונקבה, פעמיים "דמת")

סביר להניח שכוונת העל היא שבני אדם הם הם ארון עדות או ארון עדים, "דמת" למד את דרכי הבורא ובכך הופך ל"עד"

סמיכות המילים: עד, דמת, ברך, אלף, מכוונת את המחשבה לגבי המשמעות הנרמזת, בעזרת סמלים ודימויים גיאומטריים

וכך מובן גם המונח "טל" השמים, בשורה 39 "טל" נמצא מילים כגון: גן עדן, אדם, משה ולראשונה המילה "ברית" החכמה

image

image

image

מפגש שורה 39 "טל" וטור 39, מניב את המילה "החכמה", מילים אחרות, טל השמים הוא החכמה.

תמונה אחת שווה "אלף" מילים ואלף מילים נחוצות בכדי להסביר את המחזה המתגלה בהיכל זה.

לסיכום בקצרה, היכל ראשון – א, אלף, אלף

היכל ראשון מכיל את כל אותיות העברית, אך מוקדש לאות "אלף" המופיעה בראש כ – אחד, 1, א

ועוד פעמיים "אלף" על האלכסון, בסוף שורה 22 (כ"ב אותיות) ובסוף שורה 34 (גאל) שרש גאולה,

בכל שטח המטריצה המילה "אלף" מופיעה 20 (עשרים) פעמים  (111 מודגש בשחור)

עשרת הדברות כמוהן כעשר פעמים "אלף" והרי נכתבו משני צדי הלחת כלומר מדובר ב 20 = 10+10 = עשרים.

להלן נזכור שאכן עשר הוא עשרים,  י = 10     10 = יוד

יוד = 10+6+4 = 20

עשרים = הם עשרה